Dla Autorów

Drodzy Autorzy i Czytelnicy!

Kolejne numery czasopisma ukazują się zawsze w następujących miesiącach: STYCZEŃ, KWIECIEŃ, LIPIEC oraz PAŹDZIERNIK.

Teksty (poezja, proza, przekłady, krytyka, eseje) przyjmujemy do następujących dat:
30 listopada (na numer styczniowy);
28 lutego (na numer kwietniowy);
30 maja (na numer lipcowy);
30 sierpnia (na numer październikowy).

Zapraszamy do współpracy!

Informujemy także o możliwości nadsyłania książek
przewidzianych do wydania w naszej Bibliotece!
Wszystkie szczegóły TUTAJ.

_____________________________________________________________________________


Zasady publikacji
 w „Inter-„

1. Poezja
Autorów prosimy o przesyłanie 3-5 tekstów poetyckich na adres poezja.inter@gmail.com.

2. Strefa debiutu
Autorów przed debiutem (prasowym i książkowym) prosimy o przesyłanie 3-5 tekstów poetyckich na adres strefa.debiutu@gmail.com.

3. Proza
Autorów prosimy o przesyłanie różnych form prozatorskich o łącznej objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu na adres proza.inter@gmail.com.

4. Przekłady
Autorów przekładów (zarówno nowych przekładów już tłumaczonych tekstów poetyckich, prozatorskich oraz krytycznych, jak i pierwszych przekładów takich tekstów) prosimy o ich przesyłanie na adres przeklady.inter@gmail.com.

5. Krytyka literacka
Autorów prosimy o przesyłanie recenzji i omówień książek poetyckich, prozatorskich, krytycznych, literaturoznawczych, popularyzatorskich itp. z ostatniego (licząc od daty publikacji poprzedniego numeru „Inter-„) półrocza, a także dłuższych (do 10 stron znormalizowanego maszynopisu) tekstów krytycznych na adres krytyka.inter@gmail.com.

6. Rozmowy/dyskusje
Autorów, którzy przeprowadzili interesujące wywiady lub dyskusje i wyrażają chęć oraz mają zgodę rozmówców/dyskutantów na opublikowanie tych wywiadów lub dyskusji, zapraszamy do nadsyłania tekstów na adres rozmowy.inter@gmail.com.

Wszystkie materiały prosimy przesyłać w jednym pliku .rtf podpisanym imieniem i nazwiskiem.

Przypisy w tekstach krytycznych należy sporządzać wg następującego wzoru:

• Dla druku zwartego: J. Potkański, Sens nowoczesnego wiersza. Wersyfikacja Białoszewskiego, Przybosia, Miłosza i Herberta, Warszawa 2004, s. 15.
• Dla artykułu w pracy zbiorowej: P. de Man, Opór wobec teorii, przeł. M. Rusinek, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 89.
• Dla czasopisma: R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, „Teksty Drugie” 1994, z. 2, s. 22.
• Dla adresu strony internetowej: http://nowakrytyka.pl/spip.php?article296, dostęp: 12.06.2010.